Algemene voorwaarden Basecamp Tiny House Eco Retreat

Indien je via onze website, per e-mail of telefoon bij Basecamp Tiny House Eco Retreat een reservering maakt, zijn deze voorwaarden van toepassing. Bij reserveringen op een andere wijze zijn uitsluitend deze aanvullende voorwaarden van toepassing.

1. TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Basecamp Tiny House Eco Retreat of aan haar gelieerde ondernemingen.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met Basecamp Tiny House Eco Retreat een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder vooraf opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Basecamp Tiny House Eco Retreat wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. RESERVERINGEN

2.1 Basecamp Tiny House Eco Retreat neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet rechtsgeldig.

2.2 Basecamp Tiny House Eco Retreat behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name jongeren of groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.3 Indien Basecamp Tiny House Eco Retreat jouw reservering in behandeling neemt, zendt Basecamp Tiny House Eco Retreat jou een reserveringsbevestiging tevens factuur binnen 24 uur na verrichting van de reservering. Deze dien je direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Basecamp Tiny House Eco Retreat.

2.4 Ben je binnen 24 uur na verrichting van de reservering niet in het bezit van een reserveringsbevestiging/ factuur, dan dien je onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Tussen jou en Basecamp Tiny House Eco Retreat komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Basecamp Tiny House Eco Retreat de reservering aan jou heeft bevestigd.

2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien je, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Basecamp Tiny House Eco Retreat niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Basecamp Tiny House Eco Retreat om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Basecamp Tiny House Eco Retreat jouw wijzigingen accepteert, zal Basecamp Tiny House Eco Retreat wijzigings-kosten bij jou in rekening brengen.

3.2 Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 14. van deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Indien je na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie het aantal accommodaties wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 14 van onze Algemene Voorwaarden.

4. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met Basecamp Tiny House Eco Retreat.

4.2 Indien jij en Basecamp Tiny House Eco Retreat zijn overeengekomen dat jij en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijf jij naast de huurder en/of gebruikers die jij en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Basecamp Tiny House Eco Retreat voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. PRIJZEN

5.1 Je bent aan Basecamp Tiny House Eco Retreat verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering.

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Basecamp Tiny House Eco Retreat is verzonden.

5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4 Basecamp Tiny House Eco Retreat heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wezenlijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Basecamp Tiny House Eco Retreat geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

7. BETALINGEN

7.1 Bij reservering heb je de mogelijkheid om de betaling direct te voldoen via iDeal of je creditcard gegevens op te geven. Indien je er voor kiest om de reservering af te ronden met creditcard zal de creditcard uiterlijk 3 dagen voor aankomst belast worden.

7.2 Indien bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Basecamp Tiny House Eco Retreat, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Basecamp Tiny House Eco Retreat u het gebruik van de accommodatie en/ of andere faciliteiten ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Basecamp Tiny House Eco Retreat, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.

7.3 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Basecamp Tiny House Eco Retreat u de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Basecamp Tiny House Eco Retreat zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Basecamp Tiny House Eco Retreat als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Basecamp Tiny House Eco Retreat in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Basecamp Tiny House Eco Retreat heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing.

7.4 Basecamp Tiny House Eco Retreat heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn.

8.2 Indien je de overeenkomst met Basecamp Tiny House Eco Retreat voor langer dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Basecamp Tiny House Eco Retreat daarmee akkoord gaat, is Basecamp Tiny House Eco Retreat steeds gerechtigd een andere accommodatie toe te wijzen.

8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Basecamp Tiny House Eco Retreat. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en je voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kun je een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

9. REGLEMENTEN

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Basecamp Tiny House Eco Retreat voor de parken vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Parkreglement . Dit Reglement kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie.

9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de (online) ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Basecamp Tiny House Eco Retreat besluiten de gasten niet onder te brengen.

9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat in de brochure of op onze website voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

9.4 Basecamp Tiny House Eco Retreat behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de parken. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zal je zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens jouw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

9.5 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.

9.6 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de daarvoor bestemde container plaatsen).

9.7 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, de regels van het Parkreglement of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft Basecamp Tiny House Eco Retreat het recht jou, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

9.8 Indien het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het park-management gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

10. HUISDIEREN

10.1 Afhankelijk van de accommodatie wordt maximaal één hond van de huurder of gebruikers door Basecamp Tiny House Eco Retreat toegelaten. Indien jij en/of andere gebruikers een hond wenst mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door Basecamp Tiny House Eco Retreat een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door jou voldaan zal worden. Overige huisdieren zijn niet toegestaan. Basecamp Tiny House Eco Retreat behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het park te weigeren.

10.2 Honden hebben geen toegang tot waterpartijen, restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op het park (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Honden dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De honden mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

10.3 Hondenmand dient meegenomen te worden en bescherming tegen vlooien is verplicht, zowel druppels, pillen als band volstaan.

10.4 Honden en overige huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

10.5 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor jouw bestemming vereist zijn.

11. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders in het park, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.

11.2 Daarnaast zijn de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Basecamp Tiny House Eco Retreat en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

12. INTERNETGEBRUIK

12.1 Afhankelijk van de accommodatie biedt Basecamp Tiny House Eco Retreat de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een Wifi netwerk of via de kabel.

12.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.

12.3 Basecamp Tiny House Eco Retreat is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

12.4 De huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wezenlijke regels te respecteren. De huurder/gebruiker zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan Basecamp Tiny House Eco Retreat in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huur- der vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Basecamp Tiny House Eco Retreat als aanbieder van accommodatie.

12.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen, heeft Basecamp Tiny House Eco Retreat het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

12.6 De huurder vrijwaart Basecamp Tiny House Eco Retreat tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Basecamp Tiny House Eco Retreat zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

13. BORGSOM

13.1 Basecamp Tiny House Eco Retreat kan van jou bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt € 500,- per accommodatie maar kan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen) door Basecamp Tiny House Eco Retreat worden verhoogd.

13.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Basecamp Tiny House Eco Retreat kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen.

13.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Basecamp Tiny House Eco Retreat gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.

13.4 Indien je met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Basecamp Tiny House Eco Retreat bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

13.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/ accommodatie en/of overige kosten) van Basecamp Tiny House Eco Retreat op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

14. ANNULERINGSKOSTEN

14.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering:

• Bij annulering vanaf drie dagen voor aankomst of later: 100% van de reissom.

Annuleringen dienen steeds schriftelijk aan Basecamp Tiny House Eco Retreat te worden doorgegeven.

14.2 Je kan jezelf tegen annuleringsrisico’s verzekeren door tegelijk met jouw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten.

14.3 Indien je binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

15. OVERMACHT EN WIJZIGING

15.1 In het geval Basecamp Tiny House Eco Retreat al dan niet duidelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan Basecamp Tiny House Eco Retreat binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

15.2 Overmacht aan de zijde van Basecamp Tiny House Eco Retreat bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet duidelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Basecamp Tiny House Eco Retreat, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

16. OPZEGGING

16.1 Basecamp Tiny House Eco Retreat heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van jou en/of andere gebruikers onvolledig en/ of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

17. AANSPRAKELIJKHEID

17.1 Basecamp Tiny House Eco Retreat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit kluisjes of lockers), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op één van onze parken en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Basecamp Tiny House Eco Retreat, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Basecamp Tiny House Eco Retreat of (één van) haar werknemers.

17.2 Basecamp Tiny House Eco Retreat is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

17.3 Je bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Basecamp Tiny House Eco Retreat ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van jezelf en/of van derden die zich met jouw toestemming op het park bevinden.

17.4 Je vrijwaart Basecamp Tiny House Eco Retreat voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van jezelf, andere gebruikers, jouw reisgenoten of derden die zich met jouw toestemming op het park bevinden.

17.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke je alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

18. KLACHTEN

18.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Basecamp Tiny House Eco Retreat kun je van mening zijn dat je een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot jouw vakantieverblijf. Deze klacht dien je in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van jouw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar jouw tevredenheid worden afgehandeld dan heb je uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij:

Basecamp IJmuiden BV

Kennemermeer 27

1976 GK IJmuiden

of via info@basecamp-ijmuiden.nl o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, parknaam en accommodatie-nummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Wij zullen binnen 3 werkdagen inhoudelijk op jouw klacht reageren.

Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kun je de klacht ook indienen bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/ consumers/odr/) dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.

19. TOEPASSELIJK RECHT

19.1 Op de overeenkomst tussen jou en Basecamp Tiny House Eco Retreat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20. REISDOCUMENTEN

20.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor jouw bestemming zijn vereist. Basecamp Tiny House Eco Retreat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

21. PRIVACY

21.1 Om een reservering te kunnen plaatsen voor één van onze accommodaties hebben wij persoonlijke gegevens van jou nodig. Wij begrijpen dat je graag wilt weten welke gegevens wij nodig hebben, waarom wij deze gegevens van je vragen, wie jouw gegevens te zien krijgen en hoe lang wij deze gegevens bewaren. In onze privacy policy geven wij antwoord op al deze vragen en meer.

22. ALGEMEEN

22.1 Basecamp zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.

22.2 Kennelijke druk- en spelfouten binden Basecamp Tiny House Eco Retreat B.V. niet.

22.3 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

Wake up to the sound of the sea?Spend the night in one of our unique Tiny Houses.